Kde svítíme

Kanceláře

Chladný tón světla s vysokým podílem aktivující modré složky zlepšuje soustředění a bdělost při práci. Společně se zvýšenou intenzitou osvětlení zlepšuje pracovní výkonnost, snižuje chybovost, nehodovost i podíl pracovní neschopnosti. Výborné podání barev je motivujícím prvkem a zlepšuje náladu na pracovišti.

Domácnosti

Výzkumy z celého světa, naše vlastní výzkumy i dlouhodobé zkušenosti našich zákazníků potvrzují aktivující účinek plnospektrálního světla na lidské biorytmy. Tyto přirozené denní cykly můžeme správným načasováním světla podpořit, ale nevhodným také narušit. Jasné světlo nám ráno usnadní vstávání a do nového dne pak vykročíme více probuzení. Během dne nás udržuje aktivní a bdělé. Večer je naopak vhodné asi 90 minut před ulehnutím toto aktivující světlo zhasnout a svítit jen tlumeným teplým světlem, které na nás působí podobně jako západ slunce: naladí naše rytmy na odpočinek, regeneraci a spánek.

Domácí fototerapie

Začátky moderní fototerapie jsou nerozlučně spjaty se sezonní afektivní poruchou (SAD) či sezonní depresí. Díky pravidelné ranní fototerapii mohou pacienti překonat zimní období bez potíží. Fototerapie zde přináší srovnatelné výsledky jako antidepresiva.

Prodejny High End Retail

Při prodeji kvalitních značkových výrobků, kde hrají velkou roli barvy, jako je tomu u oblečení či textilií, lze správnou intenzitou osvětlení a věrným podáním barev zlepšit atraktivitu zboží a usnadnit zákazníkům rozhodování při nákupu. Výhodou je, že barvy předmětů vypadají v plnospektrálním světle velmi podobně jako venku.

Školy a školky

Norma předepisuje světlo s Ra ≥ 90 pro učebny výtvarné výchovy v uměleckých školách. Jak zjistil John Ott, žáci se v plnospektrálním světle lépe soustředí a vydrží déle bdělí. Lepší vnímání a rozlišování barev činí výuku pestřejší a zajímavější, a tím pádem i účinnější. Chladný odstín světla dodává pocit denního osvětlení.

Podle výzkumů Johna Otta jsou děti ve školkách s plnospektrálním světlem klidnější a vydrží se déle věnovat jedné činnosti, a to včetně dětí hyperaktivních a neposedných. Sytější barvy také děti více zaujmou.

Místnosti s jasným světlem na pracovištích

Osvícení manažeři společností stále častěji nabízejí svým zaměstnancům relaxační místnosti, kde si mohou v průběhu pracovní doby krátce odpočinout a načerpat síly. Zejména v zimě je výhodné, pokud lze v těchto prostorách rozsvítit intenzivní jasné světlo. Synchronizace denního rytmu přispívá k lepší psychické pohodě, zlepšuje soustředění i pracovní výkonnost a snižuje podíl pracovní neschopnosti.

Noční provozy

Při práci v noci je důležité, aby si pracovníci udržovali bdělost během celé směny. Bohatá modrá složka plnospektrálního světla aktivuje nervovou soustavu, a tím udržuje člověka v bdělosti. Po instalaci silnějšího osvětlení chladného tónu lze pozorovat snížení chybovosti práce, snížení nehodovosti a absencí a nárůst pracovní výkonnosti, a to jak v noci, tak v denních hodinách. Plnospektrální světlo navíc umožňuje lepší vnímání barev.

Ruční práce

Ať už se člověk věnuje šití, pletení, výrobě šperků a dalším ručním pracím profesionálně, nebo ze záliby, vždy jde o činnost kladoucí zvýšené nároky na zrak. Pro ostré vidění detailů je klíčová vyšší hladina osvětlení. Ke správnému rozlišování barev při výběru materiálů i při jejich zpracování je zapotřebí světlo s vysokým indexem podání barev.

Domovy seniorů

Podle výzkumů je možné zlepšit kvalitu života seniorů a zároveň snížit náklady na léky na spaní i na noční péči, jsou-li senioři přes den vystaveni intenzivnějšímu světlu s výrazným podílem modré složky, jako má plnospektrální světlo. Během dne jsou čilejší a samostatnější, snáze se zabaví, nepodřimují, činností se unaví a v noci lépe spí. Kvalitní spánek je klíčem ke kvalitnímu životu a ve stáří, kdy oční aparát propouští méně světla, to platí dvojnásob.

Alzheimer centra

Pacientům s demencí, kteří nemají možnost pobývat venku na slunečním světle, lze denní dávku světla dopřát pomocí umělého světla, ať už přímo na pokoji, ve společenské místnosti vybavené fototerapeutickými svítidly, nebo v rámci multisenzorické stimulace. Jasné světlo zlepšuje soustředění, zamezuje podřimování během dne a zlepšuje spánkový rytmus, což má pozitivní vliv na tělesnou i duševní pohodu. U pacientů s nočním deliriem může fototerapie v denních hodinách a následné zlepšení cirkadiánního rytmu přinést rychlé a překvapivé zlepšení stavu.

Pobytové prostory ve zdravotnictví

Probíhající výzkumy ukazují, že se kardiaci cítí mnohem lépe, rychleji se uzdravují a lépe spí, pokud jsou během dne na pokoji vystaveni světlu intenzity vyšší, než je běžné. Nejvíce se osvědčilo světlo s velkým podílem modré složky, velmi podobné dennímu a plnospektrálnímu světlu. Výzkumy prof. Hollwicha a dr. Wurtmana ukázaly pokles stresového hormonu u pacientů po instalaci plnospektrálního světla také v čekárnách.

Vyšetřovny a operační sály

Norma předepisuje světlo s Ra ≥ 90 pro vyšetřovny, operační sály a další zdravotnické prostory. Diagnostika některých nemocí a stavů závisí na schopnosti zdravotnického personálu rozlišit barvy, například žlutou u žloutenky, chybějící červenou při hypoxii a podobně. Ve světle běžných zářivek nemusí být tento odstín vůbec patrný. Plnospektrální světlo požadavky na rozlišování barev splňuje, ve vyšetřovnách a ošetřovnách však norma požaduje Tcp v rozmezí 4000–5000 K.

Psychiatrické kliniky

Narušení spánkového rytmu doprovází většinu psychiatrických onemocnění. Náprava cirkadiánního rytmu pomocí fototerapie se používá u pacientů s bipolární i unipolární poruchou v depresivní fázi i u dalších onemocnění. Fototerapie zrychluje nástup účinku antidepresiv a zkracuje pobyt v nemocnici.

Lázně a rehabilitační zařízení

Při rehabilitaci zaměřené na pohybový aparát může kvalitní osvětlení díky lepšímu soustředění napomoci k rychlejšímu postupu léčby. Jasné ranní světlo je silným impulsem pro synchronizaci denního rytmu, který má zásadní vliv na regeneraci a kvalitu spánku v noci i na bdělost, vitalitu a psychickou pohodu během dne. Podle některých studií rovněž urychluje pooperační rekonvalescenci.

Stomatologické ordinace a laboratoře

Norma předepisuje světlo s Ra ≥ 90 pro stomatologické ordinace. Pro stomatologické laboratoře navíc požaduje Tcp ≥ 6000 K. Při diagnostice potřebuje stomatolog rozlišovat nejen barvy tkání, tekutin a zubů, ale i barvy různých indikátorů a pomocných materiálů. Při výběru zubních náhrad je třeba stanovit odstín tak, aby byl ve shodě se sousedními zuby na denním světle. Při posuzování pod umělým světlem se toto osvětlení musí dennímu co nejvíce podobat, aby výsledek splňoval očekávání pacienta.

Pracoviště kontroly

Činnosti jako kontrola shody barev při vícebarevném tisku, kontrola odstínů při průmyslovém lakování nebo hodnocení barev různých materiálů či chemických indikátorů jsou do značné míry závislé na správném rozlišování barev. Ideální je pochopitelně sluneční světlo, které ovšem není vždy k dispozici. Zde norma předepisuje umělé světlo s věrným podáním barev, jaké nabízejí i plnospektrální zdroje světla.

Veterinární ordinace

Ošetřovny a operační sály patří k prostorám s nejvyššími nároky na osvětlení. Intenzivní světlo operační lampy je nezbytné vyvážit osvětleností okolí, jinak by přílišný kontrast lékaře rychle unavil. Vysoký index podání barev je nezbytný pro správné rozlišování charakteristického zabarvení i ve veterinární medicíně.

Feng šui

K vytvoření harmonického prostředí přispívá kvalitní světlo s bohatým barevným spektrem, ve kterém se mohou naplno projevit barvy předmětů v naší blízkosti. Světlo přitahuje pozornost, akcentuje interiér žádoucím směrem a přispívá i k jeho bezpečnosti. Důležitý je rovněž soulad designu svítidel s principy systému feng šui, který dává přednost zaobleným tvarům a lehce působícím konstrukcím.

Výtvarníci a restaurátoři

Pro posuzování shody barev je ideální sluneční světlo, které však není vždy dostupné. Při použití běžného umělého světla může snadno dojít k metamerii, tj. jevu, kdy se dvě barvy jeví jako stejné, ale při osvětlení např. slunečním světlem je pozorovatelný jejich rozdíl. Plnospektrální světlo se pro tento účel velmi osvědčilo.

KDE SVĚTLO NASLI POUŽÍT