Výzkum a vývoj

Výzkum plnospektrálního osvětlení

Výzkum plnospektrálního osvětlení

První výzkumný projekt pro sledování změn nálady a chování na různých pracovištích a ve školách jsme spustili v roce 2006. Vyměnili jsme běžné zářivky za plnospektrální a po nějaké době jsme se lidí zeptali, jak tuto změnu vnímali. Výzkum byl podrobně statisticky zpracován v rámci diplomové práce a jeho stručné formě je věnován samostatný článek.

Metody výzkumu

Jednou z cest k porozumění, jak lidé umělé světlo ve skutečnosti vnímají, je – prostě se jich zeptat. Rozhovor dvou lidí nic nenahradí. K uchopení poznatků používáme různé dotazníky, škály nebo baterie testů a získaná data zpracováváme pomocí statistických metod.

Výzkum ve zdravotnictví

Výzkum mimovizuálních účinků světla probíhá i v lékařském prostředí. Pro pacienty s poruchami nálady je k dispozici protokol standardních testů (např. HAMA nebo MADRS), který s pacientem vyplňuje lékař například po každém týdnu fototerapie. Monitorování účinků světla pomocí aktigrafických náramků se věnuje jeden z partnerů NASLI ve svém doktorandském projektu. Pro fototerapii jsou nyní k dispozici doporučené postupy pouze pro depresi. Cílem tohoto výzkumu je rozšířit použití fototerapie na další onemocnění.

Výzkum v sociální sféře

V zařízeních péče o pacienty s demencí včetně Alzheimerovy choroby probíhá podobný výzkum, který je však více zaměřený na chování a prostředí. Používají se zde jiné testy (např. MMSE nebo GDS) a některá škálování provádí pečovatel. V mnoha případech zlepšuje jasné světlo kvalitu života pacientů s demencí, často v podobě zmírnění doprovodných onemocnění. Cílem tohoto výzkumu je stanovit doporučený postup při aplikaci fototerapie u seniorů.

Péče o pečujcí

Tato oblast našeho výzkumu směřuje opět do zdravotnictví, tentokrát však v podobě péče o pracovníky v pečujících profesích. Lékaři i sestry se někdy celý den nedostanou na denní světlo, často pracují na směny a na kvalitu jejich práce jsou přitom kladeny vysoké požadavky. Cílem tohoto výzkumu je najít vhodný algoritmus automatického řízení intenzity a tónu osvětlení ve zdravotnictví během dne i noci.

Vývoj svítidel

Zpětnovazební přístup používáme i při vývoji inteligentních svítidel, kdy kromě technických charakteristik bereme v úvahu i subjektivní hodnocení. Získáváme tak celistvější pohled, ve kterém hrají roli jak „tvrdá“, tak i „měkká“ data. Rádi tvoříme výrobky tak, aby si k nim lidé snadno nacházeli vztah. Dnes je pro to populární označení UX (User eXperience). Světelné diody (LED) otevírají cestu ke zcela novým funkcím svítidel, které je třeba zpracovat uživatelsky přívětivým způsobem.

Vývoj návrhových metod

Při vývoji svítidel se často setkáváme s jevy, které patří do opomíjených nebo méně prozkoumaných oblastí světelné techniky. Velkou pozornost věnujeme minimalizaci míhání (blikání) svítidel – více se dočtete v sérii článků Míhání a stroboskopický jev [1], [2], [3]. Pro snížení elektromagnetického rušení produkovaného svítidly jsme vyvinuli systém HLS, díky kterému naše svítidla vyzařují méně rušení do prostoru i do přívodů.

Více o NASLI