Víte co je HLS?

CELOSTNÍ PRÍSTUP K OSVETLOVÁNÍ

Stručně řečeno, HLS® je celostní přístup k osvětlování.

Normy pro posuzování shody svítidel chápeme jako zákonné minimum pro způsobilost výrobku k uvedení na trh a jsme přesvědčeni, že v určitých případech jsou tyto normy příliš benevolentní a některé otázky vůbec neřeší. Proto rozvíjíme vlastní systém rozšířených požadavků na výrobky světelné techniky (HLS). V návrzích osvětlení počítáme i s mimovizuálními účinky světla.

Světlo a jeho kvalita (QLI+)

Nadstandardní metody hodnocení kvality podání barev. Kromě základních veličin Ra a Tc udáváme speciální indexy Ri a další údaje. Dále si stanovujeme minimální hodnoty těchto veličin.

Elektrická bezpečnost (LVD+)

Přísnější požadavky z hlediska izolace, uzemnění, teplotních rezerv, mechanické stability a odolnosti proti opotřebení. Pečlivá konstrukce a výběr komponent s přihlédnutím k jejich vnitřnímu provedení.

Mimovizuální účinky světla (NVE+)

Hodnocení účinků světla z hlediska aktivace nervové soustavy. Zavedli jsme index cirkadiánní účinnosti Ac, který srovnává měřené světlo s denním světlem D65 z hlediska aktivujícího působení na nervovou soustavu člověka. Zvláštní kapitolou je časová proměnlivost světelného toku, která je rušivá zvláště u světelných diod.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC+)

Přísnější limity pro vedené a vyzařované rušení. Volba vhodných komponent, jejich promyšlené vnitřní uspořádání a použití doplňkových filtrů. Systém zahrnuje dobrovolné zkoušky hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím podle ČSN EN 62493.

Základy systému odrušování svítidel

Proč NASLI